Kontakt    Otisk  
Choose a language Choose a language
 

Ekologická známka je povinná v zelených zónách v Nìmecku i pro cizince!
Objednejte si vaši známku pøed vaší návštìvou Nìmecka!

Ekologická známka je povinná v zelených zónách v Nìmecku i pro cizince!
Objednejte si vaši známku pøed vaší návštìvou Nìmecka!

V rámci ochrany a zlepšování životního prostøedí mohou nìmecká mìsta od 1. bøezna vytváøet takzvané "ekologické zóny", do nichž smí vjíždìt pouze vozidla vybavená pøíslušnou ekologickou známkou.

Zóny, kam je vjezd vozidlùm bez pøíslušné známky pod hrozbou pokuty zakázán, musí být oznaèeny dopravní znaèkou "Umwelt ZONE" (kód 270.1). Povinná doplòková znaèka s vyobrazením barvy známky a nápisem "frei" poté doplòuje, která vozidla s kterou ekologickou známkou smí do zóny vjet. Znaèka s kódem 270.2 ukonèuje ekologickou zónu.

Znaèka 270.1
Doplòková znaèka 270.1
Znaèka 270.2

Vozidla bez ekologické známky nemohou do zelené zóny vjíždìt, øidièùm hrozí pokuta 80,-€. To platí i pokud vozidlo nevybavené ekologickou známkou jinak splòuje emisní limity pro vydání této známky. Vše výše uvedené platí pro úplnì všechna vozidla, vèetnì vozidel registrovaných v zahranièí jako napøíklad auta, nákladní vozidla, autobusy, pro obchodníky i turisty.
Z tohoto dùvodu doporuèujeme informovat i Vaše pøátele, kteøí hodlají cestovat do Nìmecka a vjet do nìkteré z postupnì se rozšiøujících se ekologických zón.

Mapa ekologických zón v NìmeckuGerman environmental badges UMWELTPLAKETTE for German environmental zones

         Order here in the shopEnvironmental-Badges / Exhaust-Sticker for environmental zones in Austria


Danish environmental badges ECOSTICKER for Danish environmental zones


About us

The Green-Zones GmbH and the GEMB mbH registered in Berlin/Germany acts in information, consulting and trading for climate protection and environment.

The Green-Zones GmbH is the Company for Fine Particles and Air Pollution and is registered in the commercial register of the lower regional court of Berlin Charlottenburg, Germany, under the number HRB 169866.

The GEMB mbH is the Company for Emission Management and Consulting and is registered in the commercial register of the lower regional court of Berlin Charlottenburg, Germany, under the number HRB 101917.Green Zones:

With its websites www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de, www.umwelt-pickerl.at and www.ecosticker.dk, Green Zones provides information on the topics of fine particles, the environment and the subsequent increasing traffic restrictions in European countries due to the establishment of environmental zones.

Given the fact that such information is provided neither in a central nor, in our opinion, in a sufficient way by public authorities in Europe and the respective countries, we inform hereto for free on our websites.

We cover our expenditures and staff expenses as well as the substantial costs related to the maintenance of up to 35 different foreign websites with the purchase of environmental badges for private persons and enterprises. These are at the moment the German Umweltplakette, the Austrian Umweltpickerl and the Danish Ecosticker (domestic or foreign car needs these environmental badges for driving within the respective designated zones in these countries). Further national badges will follow in the next years, example like the Blue Badge (Nitrogen Oxide Badge) in Germany or environmental zones in France or Czechia.Emissionshändler.com:

Through the websites www.emissionshaendler.com and www.handel-emisjami.pl, Emissionshändler.com is working in the areas of the compulsory emissions trading in Poland, Germany and Austria. Since December 2005, Emissionshändler.com deals with CO2-certificates/emissions rights (purchase, sale and exchange) for companies at various energy stock exchanges in Europe as well as via bilateral trade.Climate Company:

Climate Company, with its website www.climate-company.de, buys and compensates CO2-emission rights for private persons and companies that are not taking part to the compulsory emission trading system of the European Union.

Climate Company provides information about climate change, climate protection and CO2-free car driving (so-called CO2-compensation). Furthermore, Climate Company offers for private persons the purchase of climate gifts and climate neutrality. In this way, every individual can take an active part in the European trading system for emission rights or get involved in international projects for climate protection – in any case, do something for our climate and our future.

More Green-Zones webpages: