Zelena
plaketa
Zelena plaketa  -  Zelena plaketa  


Ekologická známka je povinná v zelených zónách v Nìmecku i pro cizince!
Objednejte si vaši známku pøed vaší návštìvou Nìmecka!

Ekologická známka je povinná v zelených zónách v Nìmecku i pro cizince!
Objednejte si vaši známku pøed vaší návštìvou Nìmecka!

V rámci ochrany a zlepšování životního prostøedí mohou nìmecká mìsta od 1. bøezna vytváøet takzvané "ekologické zóny", do nichž smí vjíždìt pouze vozidla vybavená pøíslušnou ekologickou známkou.

Zóny, kam je vjezd vozidlùm bez pøíslušné známky pod hrozbou pokuty zakázán, musí být oznaèeny dopravní znaèkou "Umwelt ZONE" (kód 270.1). Povinná doplòková znaèka s vyobrazením barvy známky a nápisem "frei" poté doplòuje, která vozidla s kterou ekologickou známkou smí do zóny vjet. Znaèka s kódem 270.2 ukonèuje ekologickou zónu.

Znaèka 270.1
Doplòková znaèka 270.1
Znaèka 270.2

Vozidla bez ekologické známky nemohou do zelené zóny vjíždìt, øidièùm hrozí pokuta 80,-€. To platí i pokud vozidlo nevybavené ekologickou známkou jinak splòuje emisní limity pro vydání této známky. Vše výše uvedené platí pro úplnì všechna vozidla, vèetnì vozidel registrovaných v zahranièí jako napøíklad auta, nákladní vozidla, autobusy, pro obchodníky i turisty.
Z tohoto dùvodu doporuèujeme informovat i Vaše pøátele, kteøí hodlají cestovat do Nìmecka a vjet do nìkteré z postupnì se rozšiøujících se ekologických zón.

Mapa ekologických zón v Nìmecku